BZ unveils new brand reflecting dynamic strategic vision