Cashless society: New study reveals attitudes to cash